Sveriges nye anti-terroristiske aflytningslov – ”FRA-loven” truer retssikkerheden”

10.juli 2008 – *

Protesterne mod FRA-loven – som nu også er anmeldt til Europadomstolen for menneske-rettigheder i Strassbourg – fortsætter som det fremgår af daglige rapportager i svenske medier om manifestationer og demonstrationer mod FRA. Samtidigt vedtages flere love i stilhed. Love som på lignende måde truer retsikkerheden rapporterer – den sædvanligvis velorienterede kommunistiske avis Proletaren – i en kommentar i denne uge.
“Advokatsamfundet” er en av de organisationer som har handlet mod flere af de nye love. I en telefonsamtale med Proletaren.se fortæller samfundets generalsekreterær Anne Ramberg om hvad der sker i det svenske retssamfund.

– Det er et tydeligt mønster. Efter 11 september har vi sett en udvikling som ikke kan sammenlignes med hvordan det så ud tidligere. Principer som var selvfølgelige er blevet kastet overbord med et pennestrøg, siger Anne Ramberg.


Anne Ramberg – Generelsekretær i de svenske advokaters sammenslutning

Et av de tydeligste eksemper på det er de sanktioner som blev beordret mod tre svenskere af somalisk oprindelse i 2001. Alle deres bankkonti blev indefryste , hvorved deres mulighed for at forsørge sig blev minimeret. Først efter fem års kamp var alle tre afskrevet fra sanktionslisterne.

Nu har regeringen nedsat en udredning som skal belyse sanktionssystemet (se faktaruta). Utredningens forslag som nyligen presenterades møder stærk kritik for maglende retssikkerhet. Sikkerhedspolitiet skriver i sit remiss-ytringer at systemet med sanktionslistor ”fremstår som fremmed for et retssamfund av svensk modell”. Svea hovrätt (Landsretten) konstaterar i sin remiss att det på goda grunder kan ifrågasättas om inte sanktionerna strider mot folkrättsliga åtaganden. Advokatsamfundet er lige så kritiskt i sin udtalelse.

– Vi mener ikke at forslaget opfylder de grundlæggande krav på retssikkerhet som måste stillas. Vi måste opretholde grundlæggande rettigheter, også hvis vi jager terrorister, siger Anne Ramberg.

Hun fremhæver at alle måste garanteres en retssikker prövning i domstol.

– Det måste stilles krav om en vis styrka i bevisen för att någon ska sättas upp på en sanktionslista. Det ska inte räcka med påståenden, menar hon.

Dessutom anser Advokatsamfundet att den som sätts upp på en sanktionslista ska få reda på det, och personen måste också få veta anledningen till att hon eller han har hamnat där. Så gick det inte till när de tre männens tillgångar frystes 2001. Inte ens när de avfördes från sanktionslistorna fick de veta varför de en gång hamnat där, och några bevis mot dem presenterades aldrig.

”En uvane”

Egentligen hade Anne Ramberg helst sett att systemet med sanktionslistor afskaffes helt.

– Jag tycker att det överhuvudtaget är ett oskick med de här listorna, säger hon.

– Men om de nu ändå ska finnas så måste de i alla fall uppnå en grundläggande rättssäkerhet. Det ska inte vara så att personer utan prövning kan tvingas leva på existensminimum i flera år.

I utredningen om den nya lagen som ska reglera sanktionerna kan man läsa att medlemslandene er forpligtede til at gennemføre sanktionsbeslut i respektive länder när EU eller FN:s säkerhetsråd har fattat beslut om internationella sanktioner. Men Anne Ramberg menar att Sverige inte blint kan följa deras beslut.

– Bara för att FN:s säkerhetsråd har antagit en resolution som är bindande så innebär inte det att politikerna och rättssamhället kan luta sig tillbaka – fallet kan prövas i alla fall, menar Anne Ramberg som poängterar att Sverige måste ta ansvar för sina medborgares rättssäkerhet.

Det ansvaret har redan åsidosatts. När de tre svenskarna med somaliskt ursprung sattes upp på sanktionslistan hade Sverige två dygn på sig att protestera, men gjorde inte det.

Anne Ramberg pointerar at det er fint att sanktionerna nu reg-leras i lag, men hon menar att vi inte kan nöja oss med detta.

– Innehållet i regleringarna måste också uppfylla vissa grundläggande krav.

En rimlig lagstiftning måste förhindra att fler utsätts för det som de tre männen utsattes för 2001. Det lagförslag som nu presenterats innehåller inte tillräckliga åtgärder i sådan riktning.

– Jag är rädd för att det som skedde mot somalie-svenskarna kan upprepas, säger Anne Ramberg.

Oron över den nya lagen förstärks av den övriga utvecklingen i samhället. Debattvågorna kring FRA går fortfarande höga. Många är med rätta upprörda över att riksdagen godkände en lag som ger myndigheten rätt att övervaka allas kommunikation. De förändringar som kritikerna inom högerpartierna fick igenom förändrar inte FRA-lagens karaktär.

”Trots alla försök till förbättringar, de flesta av kosmetisk karaktär, kvarstår det illa övervägda förslaget i sak”, skriver Anne Ramberg i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet i vilket hon kräver att en sanningskommission upprättas.

– Vi får aldrig stifta lagar som ger redskap att bryta mot de mänskliga rättigheterna. Det finns många exempel i historien där regimer – med stöd av lagen – har brutit mot de mänskliga rättigheterna, säger Anne Ramberg.

Rättssäkerheten
Anne Ramberg menar ändå att det ibland är nödvändigt att göra intrång i den personliga integriteten.

– Men vi får aldrig åsidosätta rättssäkerheten, säger hon och tillägger att det också finns goda skäl att ifrågasätta hur effektiva de nya övervakningslagarna egentligen är. Än så länge finns det inga utredningar som analyserar detta.

Många nya övervakningslagar, som den nya buggningslagen som trädde i kraft vid årsskiftet, har lagts fram utan större debatt. Personer, som palestinska flyktingen Hassan Asad som vistats 11 år i Sverige, vägras uppehållstillstånd med hänvisning till terrormisstankar, men inga bevis presenteras. Samtidigt blir allt fler offentliga platser kameraövervakade. Den ökade övervakningen och avlyssningen motiveras med hotbilder av ”kriget mot terrorismen”.

– Hotbilderna som målas upp utgör i sig en fara. Hotbilderna – i samband med en viss aningslöshet – leder till att ungefär femtio procent av svenska folket tycker det är okej med massavlyssning, säger Anne Ramberg.

• Vad tror du att den ökade rättsosäkerheten kan leda till i ett längre perspektiv?
– Den farligaste konsekvensen är om folk tappar tilltron till samhällets institutioner. Det räcker att folk tror att polis eller militär avlyssnar det som sägs och missbrukar detta, det behöver inte ens vara så.

– Detta är särskilt allvarligt i ett samhälle som inte är homogent. När människor med olika bakgrund ska leva ihop ställer det ännu större krav på att man känner skydd för de mänskliga rättigheterna, säger Anne Ramberg.

I dag är det främst muslimer som utsätts för sanktioner, häktningar, terrormisstankar och andra former av övergrepp. Detta kan vara en av anledningarna till att få hittills reagerat mot utvecklingen.

– Jag tror att folk hade blivit mer upprörda om det var ’Kalle Karlsson’ som drabbades, konstaterar Anne Ramberg.

Samtidigt finns det all anledning att reagera. Rättsosäkerheten som följer i ”terroristbekämpningens” spår drabbar enskilda mycket hårt, och i förlängningen påverkas hela det demokratiska systemet.

– Ytterst är det vår yttrande- och tryckfrihet som hotas, säger Anne Ramberg.

LISA ENGSTRÖM
Proletaren.se nr. 28

FRA-loven´s hemmelige mål : Spionage mod Rusland 

 

Da et flertal i Sveriges Riksdag den 19 juni stemte for at gøre det lovligt med generel masseaflytning af mennesker som anvender tele-kommunikation i Sverige blev det forklaret med “argumenter som vigtigheden af “krigen mod terrorismen”. Det var hovedargumentet fra de forsvarende partier, men faktum er at Forsvarets Radio anstalt (FRA) som nu får som opgave at aflytte al kabelbåren kommunikation som passerer Sveriges grænser vil komme til at udgøre en vestlig spydspids i spionage mod Rusland.
Hovedparten af russernes internationale telekommunkation går gennem kabler der passerer Sveriges grænser. Angiveligt går 80 % af al Ruslands internationale tele-kommunikation gennem kabler eller servere i svensk territorium. Dermed får den svenske stat gennem det omfattende aflytningsmateriale af telefonsamtaler og mailkorrespondence mellem Rusland og andre lande et kort på hånden når de imperialistiske lande udveksler information. Den svenske stats hemmelige tjenester får mulighed for at “købe” sig til andre staters efteretninginformationer gennem at udlevere det “russiske materiale”.

Næsten al kommunikation, også indenfor Sveriges grænser, passerar idag grænsen og vil dermed blive aflyttet. E-post, sms, internet-trafik, chatter og mobil- og telefonsamtaler, alt kan analyseres i hemmelighed uden dommerkendelser eller andre retsinstansers  indblanding. Der stilles ikke engang et formelt krav til akytningen om mistanker om lovovertrædelser Alle behandles som mistænkte.
Også regering og myndigheder gives beføjelser til at søge i den private kommunikation. Loven åbner for nye, vilkårlige anvendningsområder. Materialet kan dessuden let misbruges eller havne i forkerte hænder.
Kildebeskyttelse og meddelerfriheden bliver tomme ord hvis hver eneste kontakt med media kan være aflyttet.
Aflyttningen skal beskytte mod vagt definerede ”ydre trusler”. I selve værket udgør den nye lov i sig selv en alvorlig trussel mod borgernes ytringfrihed og deres demokratiske rettigheder.

FAKTA om Sveriges nye Aflytningslov – FRA-lovforslaget
* Loven som træder i kraft den 1 januar 2009 indebærer følgende.
* Forsvarets radioanstalt (FRA) – som ikke er underlagt det svenske militær får
legal ret til at spana i radiotrafik og kabeltrafik, det vil sige internet og telefonledningar.

* Signal-søgning (rekognoscering) må ske for at kortlægge “ydre trusler” mod landet.

* Søgning (rekognoscering) i kabel må kun ske når trafiken går over Sveriges grænser.

* Søgning (rekognoscering) sker efter inriktningsbeslut fra regeringen.

* Søgningen (rekognosceringen) sker gennem søgebegreber -for eksempel organisationsnavn eller
kodeord.
* Søgning på personer må bare ske om det er af “synnerlig vikt”.(betydelig vigtighed)

* En ny “domstolslignende” nævn skal give tilladelse til søgning (rekognoscering) med søgeord.

* Søgningen er automatiseret og tilladelse gives for højst seks måneder ad gangen.

* Regeringen skal senest i dette efterår komme med nærmere foreskrifter om
tilempning av tilladelsegivningen..

* Regeringen skal nedsætte en kommitté som skal følge FRA:s virksomhed fra et
“integritets-beskyttelsesperspektiv”.
* Kommittén skal udse et integritets-ombud som skal overvære tilladelsegivningen.

* Ett integritets-beskyttelsesråd oprettes inom FRA.

* Datainspektionen får som opgave at følge FRA:s virksomhed fra et integritetsperspektiv.

I 1990´erne blev der vedtaget internationale sanktioner, som indefrysning af bankkonti og rejse-restriktioner, rettet mod udpegede enkelt individer. Beslutning om sanktioner kan tages af FN:s sikkerhedsråd og EU.

UDTALELSER OM loven:

”ett integritetsintrång som saknar motstycke i ett
internationellt perspektiv. Det är helt främmande för vårt statsskick […]”
Sveriges Justitsministerium, promemoria

”skrämmande brist på förståelse för de krav i fråga om skydd för personlig integritet som följer av regeringsformen och Europakonventionen […]”
Rikspolisstyrelsen, Høringssvar

”förslaget innebär en kränkning av enskilds integritet som vida överstiger den kränkning som förslagen om buggning och preventiva tvångsmedel sammantaget
innebär.” efterretningstjeneste SÄPO i et Høringssvar

Utredningen som nu presenterats har i uppgift att se över den svenska sanktionslagen för att anpassa den till de internationella reglerna. Syftet är bla att sanktioner ska kunna införas snabbare.

Desuden ska utredningen analysera ”hur Sverige uppfyller sina folkrättsliga åtaganden”. Detta tolkar utredningen som att ”frysningsbeslut skall kunna genomföras utan dröjsmål”. Det är på det här området som utredningen har mött mycket stark kritik. Främst för att processen är rättsosäker, vilket redan fått allvarliga konsekvenser i Sverige.

Advokatsamfundet præsenterar i sit remissvar seks punkter som skal opfyldes for at sanktioner i det mindste skal følge en absolut minimistandard. Punkterna innefattar bland annat krav på en tillfredställande bevisnivå, möjlighet att överklaga, ret til advokat och domstolsprövning.

Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s